נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > כללי > "הדתה" ...
20 לספטמבר 2017
"הדתה" ...
רוני עקריש, 2017-09-20 - 10:00

 "תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה"

כל הזכויות שמורות

 מתוך ויקיפדיה

 להלן מדרשי חז"ל לראש השנה : 

תניא, רבי אליעזר אומר: בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורין, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. 

וה’ פקד את שרה בראש השנה נפקדה שרה ונולד יצחק לז’ חדשים בליל פסח שנא’ שוב אשוב אליך כעת חיה, וארבעה עקרות נפקדו בראש השנה ואלו הן שרה ורבקה ורחל ולאה: (מדרש תנחומא וירא פרק י"ז). 

 אל תפלת הערער. 

 אמר רבי יצחק, כלפי דורות אמרו, שאין להם לא נביא ולא כהן ולא בית המקדש שיכפר עליהם, אלא עוד תפלה אחת שנשתייר להם שהם מתפללין בראש השנה ויום הכפורים, ולא תבזה אותו מהם. (שם מזמור ק"ב). 

אמר רבי אבהו למה תוקעין בשופר של איל אמר הקדוש ברוך הוא תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני [אמר] רבי יצחק למה תוקעין בראש השנה למה תוקעין רחמנא אמר תקעו אלא למה מריעין מריעין רחמנא אמר, זכרון תרועה אלא למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין כדי לערבב השטן: (תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף ט"ז.). 

רבי נהוראי אומר מפני מה נתנה קורת רוח בעשרת הימים מראש השנה ועד יום הכפורים כנגד עשרה נסיונות שנתנסה אברהם אבינו ונמצא שלם בכולן לפיכך נתן הקב"ה לישראל עשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכפורים וכנגד עשרת הדברות שקבלו ישראל בסיני שאם יעשו תשובה שלימה בעשרת הימים מראש השנה עד יוה"כ שיקבלם בתשובה שלימה לפניו לכך נאמר לכו נא ונוכחה יאמר ה’ אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו: 

תתן אמת ליעקב חסד לאברהם וגו’ 

רבי אליעזר בנו של ר’ יוסי הגלילי אומר יתברך שמו הגדול של מלך מלכי המלכים הקב"ה שהוא מחבב את ישראל יותר ממלאכי השרת שאין מלאכי השרת אומרים לפניו שירה למעלה עד שאומרים ישראל שירה תחלה למטה שנאמר (איוב לח) ברן יחד כוכבי בקר ואחר כך ויריעו כל בני אלקים וכיון שמגיע ראש השנה אומרים מלאכי השרת לפני הקב"ה רבונו של עולם מפני מה אתה עושה חסד עם אומה זו ואתה נושא להם פנים כמו אדם שעושה חסד עם חבירו ונושא לו פנים ואומר להם הקב"ה בזכות חסד אברהם אביהם אני נושא להם פנים ואני עושה עמהם חסד ואומרים המלאכים לפניו למה אתה נושא להם פנים בשביל אברהם אביהם ואמר להם הקב"ה בשעה שנתן לו לאברהם תרח אביו הרבה אלהות ואמר לו לאברהם לך ומכור אותם בשוק והלך אברהם ושבר אותם והיה מבטל לכל עבודת אלילים שבשוק מן העולם וקידש את שמי בעולם. (תנא דבי אליהו זוטא פרק כ"ב). 

והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים : 

 בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים אתיא סבילה סבילה כתיב הכא והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים וכתיב התם הסירותי מסבל וגו’, ויוסף יצא בראש השנה מבית האסורין כתיב תקעו בחדש שופר וכתיב בתריה עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים וכתיב הסירותי מסבל שכמו. (ילקוט שמעוני שמות - פרק ו’ - רמז קע"ז). 

אמר רבי כרוספדאי אמר רבי יוחנן: 

שלשה ספרים נפתחין בראש השנה, אחד של רשעים גמורין, ואחד של צדיקים גמורין, ואחד של בינוניים. צדיקים גמורין - נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים, רשעים גמורין - נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה, 

בינוניים - תלויין ועומדין מראש השנה ועד יום הכפורים. זכו - נכתבין לחיים, לא זכו - נכתבין למיתה. (תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף ט"ז עמוד ב’). 

 

תתן אמת ליעקב חסד לאברהם 

ר"א בנו של ר"י הגלילי אומר, יתברך שמו הגדול שהוא מחבב את ישראל יותר ממלאכי השרת, כיון שמגיע ראש השנה אומרים מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבש"ע מפני מה אתה עושה חסד עם אומה זו כאדם שעושה חסד עם חבירו, אומר להם בזכות אברהם אביהם אני נושא להם פנים, אומרים המלאכים לפניו, במה אתה נושא פנים להם? אומר להם, בשעה שנתן לו אביו אלוהות ואמר לו לך אברהם ומכרם בשוק, הלך ושברם ובטל כל ע"ז שבשוק ושבעולם וקידש את שמי בעולמי.

 באותה השעה נטל אברהם אבינו האלוהות והלך אצל תרח אביו, אמרו לו בניו לאביהם, זה אינו יכול למכור אלוהות, בא ונעשה אותו כומר, [אמר להם] מה מלאכתו של כומר, אמרו לו מכבד לפניהם ומרבץ לפניהם ומאכילן ונותן לפניהם מאכל ומשתה, אמר להם אני אהיה כומר, אברהם כיבד לפניהם וריבץ לפניהם ונתן לפניהם מאכל ומשתה, אמר להם טלו ואכלו קחו ושתו ממני ותדעו לי כשם שאתם (מתריעין) [מתרצין] לבני אדם, ולא היה בהם( בפסילים) שנוטל, מיד פתח ואמר, פה להם ולא ידברו עינים להם ולא יראו אזנים להם לא ישמעו אף להם לא יריחון ידיהם לא ימישון רגליהם לא יהלכון ולא יהגו בגרונם כמוהם יהיו עושיהם וכל אשר בוטח בהם (תהלים קט"ו ה’).

מה עשה אברהם? נטל את המקל ושבר את כולם והשליכן אל תוך המדורה וישב עליהם, בא נמרוד ומצאו, אמר לו אתה הוא אברהם בן תרח, א"ל הן, אמר לו אי אתה יודע שאני הוא אדון כל המעשים, חמה ולבנה כוכבים ומזלות ובני אדם מלפני יוצאין, ואתה אבדת את יראתי, באותה שעה נתן הקב"ה בינה לאברהם ואמר לו, אדוני המלך לא הייתי יודע רצונך, [עכשו] אומר לפניך דבר אחד לגדולתך [ולשבחך], אמר לו אמור, אמר לו, מנהגו של עולם מיום שנברא העולם ועד עכשיו חמה יוצאת ממזרח ושוקעת במערב, למחר צוה (אותם) שתצא (למערב) [ממערב] ותשקע במזרח ואני מעיד בך שאדון כל המעשים אתה, אם אדון אתה הנסתרות גלויות לך, מה יש בלבי ומה אני עתיד לעשות, באותה שעה הניח אותו רשע ידו על זקנו [והיה] תמה [תמיהה גדולה], אמר לו, אל תתמה לא אדון אתה, בנו של כוש אתה, אם אדון אתה למה לא הצלת אותו מן המיתה, כשם שאביך לא הצלת כך לא תוכל להנצל.

 

 קרא לתרח אביו ואמר לו, מה משפטו של זה ששרף אלוהות שלי, אין משפטו אלא שריפה.

מיד לקח את אברהם וחבשו בבית האסורים, [עשר שנים בנו את הכבשן והיו מתנהגין ומביאין עצים לכבשן של אברהם], והוציאוהו להשליכו לכבשן האש, מיד ירד הקב"ה להצילו, אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבש"ע מה מצאת באדם הראשון שהשפלת דעתך עמו לעשות לו חופה בגן עדן וירדת וישבת עמו בגן עדן, סוף עבר על כל מצותיך, אמר להם, תשובתכם בצדכם, מה אעשה לבשר ודם שהוא שרוי במקום טומאה ויצר הרע שולט בו, ואתם שרויים במקום טהרה ואין יצר הרע שולט בכם, מה עשו מכם עזה ועוזי ועזאל, שירדו לארץ וחמדו בנות האדם והחטיאו אותם ולמדו אותם כשפים שמורידין בהם חמה ולבנה מעשה ידי, ומסרו להם, וזה אברהם לעומתם. קידש את שמי בעולמו , והוא עתיד לקדש את שמי בעולמי, מיד ירד הקב"ה [בכבודו] והצילו. (אליהו זוטא פרשה כ"ה ד"ה תתן אמת ליעקב ).

 

שתהיה שנה טובה מקודמתה, 

שנדע רק שמחות ובשורות טובות,שישרור שלום בבייתנו, שתישמר בריאותנו. 

שנה של אהבות גדולות וריגושים,שנה של אתגרים וחידושים.שנה של שגשוג וצמיחה,שנה של נחת ושלווה. 

שנה מוצלחת בה יתגשמו כל החלומות.שנה נהדרת, שנה בלתי נשכחת,שנה מתוקה, שנה חסרת כל דאגה וחשש. 

 

אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
גאווה גדולה!!!
כמו במקסיקו
אין סכנת קורונה בבריכות השחייה

גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכר = { sitekey : "b78089b9eb0d17e00f126b7a94f47eae", Position : "Right", Menulang : "HE", btnStyle : { vPosition : ["undefined","53px"], scale : ["undefined","0.7"], } }